PEDİATRİK TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI

PEDİATRİK TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI
GENETİK YÜKSEK LİSANS - DOKTORA PROGRAMI


Avni KANBUR (Yüksek Lisans, 1984)
Danışman: Prof. Dr. Ergül TUNÇBİLEK
850 Damak Dudak Yarığı Vakasının Klinik, Etiyolojik, Genetik ve Eşlik Eden Konjenital Anomiler Yönünden İncelenmesi

Dilek AKTAŞ (Doktora, 1996)

Danışman: Prof. Dr. Sevim Balcı
Familya Over Tümörlerinde p53 Gen ve Protein Değişiklikleri

Mehmet ALİKAŞİFOĞLU (Doktora, 1996)
Danışman: Prof. Dr. Ergül TUNÇBİLEK
Amnion Hücre İzolasyonu ve İnterfaz Floresan in Situ Hibridizcusyon Tekniğinin Uygulanması

Berkant KANRA( Doktora, 1998)
Danışman: Prof. Dr. Mehmet CEYHAN
Çeşitli Bakterilerde ERM (Eritromisin Rezistans Mefilazı) Geninin Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)Yöntemi ile Saptanması

O. Koray BODUROĞLU (Doktora, 2002)
Danışman: Prof. Dr. Ergül TUNÇBİLEK
Nöral Tüp Defektlerinin Etiyolojisinde 5,10-Metilentetrahidrogolat Redüktaz Gen Polimorfizmlerinin Rolü

Yasemin ALANAY (Doktora, 2009)
Danışman: Prof. Dr. Dilek AKTAŞ
Down Sendromlu Çocuk ve Adölesanlarda Lipid Profili, Obezite ve Metabolik Sendrom verileri ve Lipid Metabolizmasında Etkili Bazı Genlerin Polimorfizmleri

Bilge VOLKAN SALANCI (Doktora, 2010)
Danışman: Prof. Dr. Mehmet ALİKAŞİFOĞLU
Antrasiklin Kullanımı Sonrasında oluşan Yan Etkiler Açısından Kardiyak İşlev Parametreleri ile İlaç Metabolizmasındaki Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişki

Gülen Eda ÜTİNE (Doktora, 2011)
Danışman: Prof. Dr. Mehmet ALİKAŞİFOĞLU
Sendromik Olmayan Mental Retardasyon Hastalarında X'e bağlı Mental Retardasyonların (MRX) Yeni Bir Teknik (MLPA) Kullanılarak Araştırılması

Esra Tuba MUTLU (Doktora, 2016)
Danışman Prof. Dr. O. Koray BODUROĞLU
Konjenital Kalp Hastalıklarında MLPA Kullanılarak Gen Kopyası Varyasyonlarının Analiz Edilmesi

Pelin Özlem ŞİMŞEK KİPER (Doktora, 2016)
Danışman: Prof. Dr. O. Koray BODUROĞLU
3M Sendromlu Hastaların Klinik,Laboratuvar, Radyolojik ve Moleküler Özelliklerinin Araştırılması

Hande TAYLAN ŞEKEROĞLU (Doktora, 2020)
Danışman:Prof. Dr. Gülen Eda ÜTİNE
Bilinen Metabolik Hastalıklar ve Sendromlar ile İlişkilendirilemeyen Konjenital/Gelişimsel Kataraklarda Yeni Nesil Dizileme ile Moleküler Etiyolojinin Araştırılması

PEDİATRİK TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI
İMMÜNOLOJİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAMI

Hüseyin YALÇIN (Yüksek Lisans, 1984)

Danışman: Prof. Dr. Fügen ERSOY
Primer İmmün Yetmezlik Hastalıklarında Lenfosit ve Nötrofil Kematoksisi

Elif DAĞLI (Yüksek Lisans, 1985)

Danışman: Prof. Dr. Fügen ERSOY
Çocukluk Çağında Lökositoklastik Vaskülitis (Klinik, Histolojik ve İmmünohistolojik) Çalışma

İhsan YENİAY (Yüksek Lisans, 1985)
Danışman: Prof. Dr. İzzet BERKEL
İmmün Kompleks Varlığı ile Giden Bazı Hastalıklarda Kompleman Profili

Ayşe METİN (Doktora, 1995)
Danışman: Prof. Dr. Özden SANAL
Pulmoner Tüberkülozlu Hastalarda Sitokin Üretimi ve Enfeksiyona Direnç

F.İlhan TEZCAN (Doktora, 1996)
Danışman: Prof. Dr. İzzet BERKEL
Tekrarlayan Solunum Sistemi Enfeksiyonu Olan Çocuklarda, Enkapsüle Mikroorganizmaların Neden Olduğu İnvazif Enfeksiyonlarda ve Sağlıklı Popülasyonda FCV Rlla ve PCY RIIIb Allotip Polimorfizminin Tayini

Ezel YILMAZ YAVUZ (Yüksek Lisans, 2003)
Danışman: Prof. Dr. Fügen ERSOY
Periodontitisli Hastalarda Serum, Plazma Nötrofil Çinko Düzeyleri ve Çinko Sülfat Tedavisi Nötrofil Kemotaksisi Üzerine Etkisi

Burcu ERKUT (Yüksek Lisans, 2003)
Danışman: Prof. Dr. F. İlhan TEZCAN
Beta ve II-10 Gen Poligmorgizmi Graft-Versus-Host Hastlığı, Diğer Komplikasyonlar ve Prognoz Üzerine Etkisi

Çağman TAN (Yüksek Lisans, 2003)
Danışman: Prof. Dr. Özden SANAL
II-12 Reseptör B1 Ekspresyonunun Hücre Yüzeyinde Flow Sitometrik Olarak Değerlendirme Yönetimi ile Homozigot ve Heterozigot Eksikliklerinin Taranması

Tarkan ÇEVİRGEN (Yüksek Lisans, 2005)
Danışman: Prof. Dr. Fügen ERSOY
Multıpl Myelomlu Hastlarda Hla sınıf-1 ve Hla Sınıf-II Alel Sıklığının Araştırılması

Banu BOZKURT (Yüksek Lisans, 2006)

Danışman: Prof. Dr. F. İlhan TEZCAN
Türk Glokom Popülasyonunda Tumör Nekrozis Faktör Alfa-308 ve İnterlökin-10592, -819 ve -1082 Polimorfizminin Araştırılması

Mustafa Yavuz KÖKER ( Doktora, 2006)

Danışman: Prof. Dr. Özden SANAL
Kronik Granulomatoz Hastalıkve Alt Grupların Tanısında Dhr 123 Testi ve Anti-Nadph Oksidaz Komponent Antikorlarla Akım Stometri Analizinin Yeri

Baran ERMAN (Yüksek Lisans, 2010)
Danışman: Prof. Dr. F. İlhan TEZCAN
Klinik ve Laboratuvar Özellikleri İle Otoimmün Lenfoproliferatif Sendrom (ALPS) Düşünülen Hasta ve Aile Fertlerinde Apoptozun İncelenmesi

Tuğba GÜNEY (Yüksek Lisans, 2010)

Danışman: Prof. Dr. F. İlhan TEZCAN
İdiyopatik Dilate Kardiyomiyopatili Hastalıklarda HLA Dako Antijenlerinin İncelenmesi

Çağman TAN (Doktora, 2014)

Danışman: Prof. Dr. Özden SANAL
Muhtemel Otimmün Lenfoproliferatif Sendrom (ALPS) Tanısıyla İzlenen Hastaların Bilinen Moleküler Defektler Yönünden İncelenmesi

Baran ERMAN (Doktora, 2015)
Danışman: Prof. Dr. F. İlhan TEZCAN
Ağır Kombine İmmün Yetmezlikli Hastalarda, Hastalığa Neden Olan Genetik Defektlerin Yeni Nesil Dizileme Yöntemiyle Araştırılması

Sibel DOĞAN GÜNAYDIN ( Yüksek Lisans, 2015)
Danışman: Prof. Dr. F. İlhan TEZCAN
Sistemik İsotretinoin Tedavisi Alan Akne Vulgarisli Hastalarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Periferik Lenfosit Subsetlerinin Değerlendirilmesi.

Deniz N. ÇAĞDAŞ AYVAZ (Doktora, 2017)
Danışman: Prof. Dr. F. İlhan TEZCAN
Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik (YDİY) (Common Variable Immunodeficiency) (CVID) Tanılı Hastalarda LRBA Defektinin Araştırılması

Gülşen AKOĞLU (Yüksek Lisans, 2017)
Danışman: Prof. Dr. F. İlhan TEZCAN
Akne Vulgarisli Hastalarda Tümör Nekrozis Faktör ?-308 G/A ve İnterlökin 1ß-511 C/T Polimorfizmlerinin İncelenmesi

Begüm ÖZBEK (Yüksek Lisan, 2018)

Danışman: Prof. Dr. F. İlhan TEZCAN
Sık Görülen Değişken İmmün Yetmezlik Tanısı Olan Hastalarda HLA Sınıf I ve HLA Sınıf II Allellerinin Sıklığının Araştırılması

Bahadır KONUŞKAN (Yüksek Lisans, 2019)
Danışman: Prof. Dr. Deniz N. ÇAĞDAŞ AYVAZ
Hedef Gen Yeni Nesil Dizileme Yöntemi ile Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) Hastalığı İlişkili Gen Mutasyonlarının Tespiti

Duygu Gülseren BÜYÜKDOĞAN (Yüksek Lisans, 2019)
Danışman: Prof. Dr. F. İlhan TEZCAN
Yaygın Deri Siğilleri Olan Hastalarda HLA Sınıf I ve Sınıf II Allellerinin Araştırılması

İsmail YAZ (Yüksek Lisans, 2019)
Danışman: Doç. Dr. Deniz N. ÇAĞDAŞ AYVAZ
Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik Hastalarının Klinik, İmmünolojik ve Genetik Özelliklerinin B Hücre Alt Grup Özellikleri ve Krec Sayıları ile Korelasyonunun Araştırılması

Nursel ÇALIK BAŞARAN (Yüksek Lisans, 2019)
Danışman: Prof. Dr. F.İlhan TEZCAN
Ağır İnfluenza Virüs İnfeksiyonu Görülen Kişilerde IRF7 Gen Mutasyonu Varlığının Araştırılması

Özge YANIK ODABAŞ (Yüksek Lisans, 2019)

Danışman: Prof. Dr. F. İlhan TEZCAN
Unilateral Pterjium Olgularında Gözyaşı Sitokin Seviyesinin İncelenmesi.

Ertuğrul Çağrı BÖLEK (Yüksek Lisans, 2020)

Danışman: Prof. Dr. F. İlhan TEZCAN
Erişkinlerde Inflamatuvar Barsak Hastalığı Çölyak Hastalığı Tanıları ile İzlenen Hastalarda LRBA (LPS-Responsive Beige-Like Anchor) Eksikliği ile İlişkili Primer İmmün Yetmezlik Varlığının Araştırılması

PEDİATRİK TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI
NÜTRİSYON VE METABOLİZMA YÜKSEK LİSANS / DOKTORA

Ahmet KARSLIOĞLU (Yüksek Lisans, 1984)
Danışman: Prof. Dr. İmran ÖZALP
Protein Enerji Malnutrisyonuna Eşlik Eden Komplikasyonların Araştırılması

Mehmet CEYHAN (Yüksek Lisans, 1985)
Danışman: Prof. Dr. İmran ÖZALP
İntraaterin Malnütrisyonlu Çocukların Büyüme,Zihinsel, Sosyal ve Motor Gelişme Yönünden Değerlendirilmesi

Feza ÖZTAŞKENT (Doktora, 1986)
Danışman: Prof. Dr. İmran ÖZALP
Değişik Düzeyde Mental Geriliği Olan Çocuklarda Aminoasidopatilerin Görülme Sıklığı

H.Hüsrev TURNAGÖL (Yüksek Lisans, 1988)

Danışman: Prof. Dr. Turgay COŞKUN
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi Polikliniğine Gelen 0-12 yaş Çocukların Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörleri Üzerine Bir Araştırma

Semra ÖZTÜRK (Yüksek Lisans, 1988)
Danışman: Prof. Dr. Turgay COŞKUN
Gebelik ve Laktasyon Döneminde Anne Beslenmesinin ve Diğer Faktörlerin Bebek Doğum Ağırlığına Etkisi

Nurgül AYDOĞDU (Yüksek Lisans, 1988)

Danışman: Prof. Dr. İmran ÖZALP
Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalıklarında Böbrek Transplantasyonu Öncesi ve Sonrası Beslenme Durumu

Benal BÜYÜKGEBİZ (Doktora, 1989)
Danışmanı: Prof. Dr. İmran ÖZALP
Tekrarlayan Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu ve Gastroenteriti olan Çocuklarda Serum Vitamin A Düzeylerinin Araştırılması

Rükan ÇEHRELİ (Doktora, 1989)
Danışman: Prof. Dr. İmran ÖZALP
Değişik Şekillerde Beslenen Süt Çocuklarında Serum, Bakır, Demir, Çinko ve Magnezyum Düzeyi

A.Özlem TURHANOĞLU (Yüksek Lisans, 1990)
Danışman: Prof. Dr. İmran ÖZALP
0-4 Aylar Arasındaki Süt Çocuklarda Üst Orta Kol Çevresi-Baş Çevresi Oranının Büyümenin İzlenmesindeki Yeri

Selda HIZEL (Doktora, 1993)
Danışman: Prof. Dr. Turgay COŞKUN
Çocukluk Yaş Grubunda Serum Selenyum Düzeyi ve Kanser ile İlişkisi

Nevin AKYOL (Doktora, 1996)
Danışman: Prof. Dr. İmran ÖZALP
Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarında Obezite Prevalansının Belirlenmesi, Obezitelerde Psikolojik Bozuklukların Tespiti, Serum Lipid ve Askorbik Asit Düzeyleri ile Kan Basıncı Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Sultan DURMUŞ AYDOĞDU (Doktora, 2003)
Danışman: Prof. Dr. Turgay COŞKUN
Fenilketanürili Hastalarda Kemik Mineralizasyon ve Değişikliklerinin Radyolojik Bulgular ve Biyokimyasal Parametreler ile Değerlendirilmesi

PEDİATRİK TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI
PEDİATRİK OTOİNFLAMATUAR HASTALIKLAR TEZSİZ Y.LİSANS

Nuray AKTAY AYAZ (Tezsiz Y.Lisans, 2008)
Danışman: Prof. Dr. Seza ÖZEN
Sistemik Juvenil İdiopatik Artritli Hastalarda MEFV Mutasyonları

Erkan DEMİRKAYA (Tezsiz Y.Lisans, 2010)
Danışman: Prof. Dr. Seza ÖZEN
Vaskülitlerde Aktivite Skoru

Nuray USLU KIZILKAN (Tezsiz Y.Lisans, 2010)

Danışman: Prof. Dr. Seza ÖZEN
İnflamatuar Barsak Hastalığında MEFV Gen Mutasyonlarının Araştırılması

Yelda BİLGİNER (Tezsiz Y. Lisans, 2010)

Danışman: Prof. Dr. Ayşın BAKKALOĞLU
Çocuklarda Behçet Hastalığındaki Tedavi

Fehime KARA EROĞLU (Tezsiz Y.Lisans, 2015)
Prof. Dr. Seza ÖZEN
Türk Çocuklarında Kriyopyrin İlişkili Periyodik Sendrom

Bora GÜLHAN (Tezsiz Y. Lisans, 2016)

Danışman: Prof. Dr. Seza ÖZEN
HSP ve PAN Cilt Tutulumunda Yardımcı T Hücre Yanıtının İncelenmesi

Ezgi Deniz BATU (Tezsiz Y.Lisans, 2016)
Danışman: Prof. Dr. Seza ÖZEN
Ailesel Ankilozan Spondilit Hastalığının Genetik Temelinin Araştırılması

Erdal SAĞ (Tezsiz Y.Lisans, 2018)
Danışman: Prof. Dr. Seza ÖZEN
Jüvenil Dermatomiyozit Hastalarının Kas Biyopsilerindeki B Hücre ve Plazma Hücrelerinin Diğer İnflamatuvar ve Klinik Belirteçlerle İlişkisi

Selcan DEMİR (Tezsiz Y.Lisans, 2019)
Danışman: Prof. Dr. Seza ÖZEN
Henoch Schönlein Purpurası/IgA Vaskülitinde Metabolomik Analiz Sonuçlarının Hastalık Patogenez ve Seyrindeki Etkilerinin İncelenmesi

Erdal ATALAY (Tezsiz Y.Lisans, 2021)
Danışman: Prof. Dr. Seza ÖZEN
Behçet Hastalarında Venöz Duvar Kalınlığı: Tanımızı Destekleyen Bir Bulgu Olabilir mi?

Pınar ŞİMŞEK ONAT (Tezsiz Y.Lisan, 2021)
Danışman: Prof. Dr. Seza ÖZEN
İnflamatuar Bağırsak Hastalığı Olan Çocuklarda Tanıda, Remisyonda ve Aktivasyonda Nötrofil/Lenfosit Oranlarının Karşılaştırılması

Ümmüşen KAYA AKCA (Tezsiz Y.Lisans, 2021)
Danışman: Prof. Dr. Seza ÖZEN
Adenozin Deaminaz 2 Eksikliğinde Vasküler İnflamasyon Belirteçlerinin Rolü

PEDİATRİK TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI
PEDİATRİK NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR TEZSİZ Y.LİSANS

İbrahim Halil ÖNCEL (Tezsiz Y.Lisans, 2016)

Danışman:Dr.Öğr.Üyesi Beril TALİM
Kas Biyopsisinde Lipid Artışı Saptanan Hastaların Retrospektif Değerlendirmesi

Didem ARDIÇLI (Tezsiz Y.Lisans, 2017)
Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Beril TALİM
Histopatolojik Özelliklere Göre Konjenital Musküler Distrofilerin Dağılımının İncelenmesi

Hülya MARAŞ GENÇ (Tezsiz Y.Lisans, 2017)
Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Beril TALİM
Kas Biyopsisi yapılan 0-2 Yaş Arasındaki Bebeklerde Klinik ve Histopatolojik Verilerin Retrospektif Değerlendirilmesi

Elif ACAR ASLAN (Tezsiz Y.Lisans, 2018)
Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Beril TALİM
Duchenne ve Becker Musküler Distrofili Hastaların Özellikleri

Mesut GÜNGÖR (Tezsiz Y.Lisans, 2019)
Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Beril TALİM
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bölümü'nde İzlenen Pediatrik Nöromusküler Hastalıkların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Nesibe Gevher EROĞLU (Tezsiz Y.Lisans, 2019)
Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Beril TALİM
Kas Biyopsisi ile Sarkoglikanopati Tanısı Alan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

Hatice Ömür BABAYİĞİT (Tezsiz Y.Lisans, 2021)
Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Beril TALİM
Seronegatif Miyastenia Gravis Hastalarının Klinik Özellikleri

Neslihan BİLGİN (Tezsiz Y.Lisans, 2021)
Danışman: Dr.Öğr. Üyesi Beril TALİM
Kas Biyopsisi ile Glikojen Depo Hastalığı Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi

Seher SARI (Tezsiz Y.Lisans, 2021)
Danışman: Dr. Öğr.Üyesi Beril TALİM
Kas Biyopsisinde Nörojenik Değişiklikler Saptanan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

PEDİATRİK TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI
ALERJİK HASTALIKLARIN MOLEKÜLER VE İMMÜNOLOJİK TEMELLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Damla YILDIZ (Yüksek Lisans, 2021)
Danışman: Prof. Dr. Bülent E. ŞEKEREL
Sesamum Indicum L.(Susam) x Papaver Somniferum L.(Haşhaş) Arasındaki Çapraz Reaksiyonların Western Blott Yöntemi ile Gösterilmesi